Om Learning Swedish

Learning Swedish, LS, en MOOC för självstudier i nybörjarsvenska i egen takt utan lärarstöd, lanserades officiellt i november 2015 av Svenska institutet (SI). Kursen är resultatet av ett samarbete mellan SI, KTH, Islands universitet (HI), Uppsala universitet, Amsterdams universitet, Gents universitet och två fristående svensklärare. Kursen har på kort tid fått ett stort gensvar i världen och hade i september 2016 över 45 000 registrerade användare globalt. Att LS är den nyaste och mest moderna stora öppna online- kursen i svenska, centralt placerad och redan med stor spridning, gör den både intressant och viktig att studera och arbete vidare kring.

Ett omfattande arbete ligger bakom LS. Innehållet bygger vidare på en tidigare kurs, Lingua 2: svenska, som togs fram 2001-4 i ett EU-projekt (inom Sokrates II-programmet) där Svenska institutet (SI) var svensk koordinator. Lingua 2: svenska användes fram till 2014, då materialet och den tekniska plattformen ansågs ha blivit föråldrade. Den betalmodell som användes hade också gjort att antalet studenter var mycket litet och hade i praktiken hindrat den primära målgruppen (internationella studenter) från att läsa kursen. För att överkomma de här tre problemen valdes för arbetet med LS lärplattformen Canvas, i en något anpassad form, nytt material togs fram och kursen lanserades som helt öppen och avgiftsfri. Sedan februari 2016 finns också möjlighet till individuell coaching av privatlärare genom den avgiftsbelagda tilläggstjänsten Learning Swedish PLUS.

LS består av ett omfattande studiematerial, och fungerar med de flesta moderna webbläsare, läsplattor och mobiler. Kursen är indelad i tre moduler som tillsammans motsvarar nivå A1-A2 enligt Gemensam europeisk referensram för språk (GERS). I kursmaterialet ingår förutom texter, ljudfiler, övningsuppgifter och modultest, en omfattande grammatik, en uttalsdel med specifika övningar och ett fraslexikon med filmklipp. Några övningar för produktiva färdigheter finns dock inte. Vidare saknas lärandemål, som idag utgör en viktig och naturlig del av traditionella kurser i skolor och på universitet för att möjliggöra en likvärdig bedömning av deltagarnas framsteg och kunskaper. Lärandemålen utgör grunden för planeringen av kursinnehåll, läraktiviteter och bedömning.

LS har en snabb progression och riktar sig i första hand till internationella studenter utanför Norden som planerar att studera vid svenska lärosäten. Men målgruppen är också olika kategorier av studerande vid svenska och andra nordiska universitet. En analys av varifrån de faktiskt registrerade användarna kommer har ännu inte gjorts. Inte heller har någon analys gjorts över användarnas eventuella svårigheter under kurser, t ex var de tenderar att inte slutföra modulerna, även om man utifrån forskningen kan misstänka att avsaknaden av socialt sammanhang kan vara en viktig bidragande faktor. Eftersom det är en kurs utan formell examination eller betyg har den heller inte behövt ha formellt uttryckta lärandemål på det sätt en vid exempelvis universitet inrättad kurs måste ha. Sådana behövs emellertid både för en grundläggande pedagogisk analys av kursens konstruktiva länkning (constructive alignment) och för att lärare som vill använda den i blandade lärmiljöer enkelt ska kunna se skillnaderna i lärandemål mellan deras specifika kurser och LS.